Control flow statements: For loops, while loops en if statements in Python

In Python is het mogelijk om controlestructuren te gebruiken om te bepalen welke instructies moeten worden uitgevoerd op basis van bepaalde voorwaarden. Deze controlestructuren staan bekend als control flow statements en zijn essentieel voor het schrijven van complexe programma’s. In dit artikel zullen we de drie belangrijkste controlestructuren in Python bespreken: for loops, while loops en if statements. We zullen elk van deze structuren in detail bespreken, inclusief hun syntax en hoe ze kunnen worden gebruikt.

If-statements

Een if-statement is een controlestructuur die wordt gebruikt om te bepalen welke instructies moeten worden uitgevoerd op basis van een voorwaarde. Het is de meest gebruikte controlestructuur in Python en wordt vaak gebruikt in combinatie met andere structuren zoals loops en functies.

De syntax van een if-statement is als volgt:

if condition:
  statement(s)

De voorwaarde kan elke expressie zijn die uitkomt op een waarheidsgetrouwe of onwaarheidsgetrouwe waarde (True of False). Als de voorwaarde waar is, worden de instructies binnen de if-statement uitgevoerd. Als de voorwaarde onwaar is, worden deze instructies overgeslagen.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld:

x = 10

if x > 5:
  print("x is groter dan 5")

In dit voorbeeld wordt de voorwaarde “x > 5” geëvalueerd als waar, dus wordt de instructie binnen de if-statement uitgevoerd en wordt “x is groter dan 5” afgedrukt.

For-loops

Een for-loop is een controlestructuur die wordt gebruikt om een bepaalde set instructies een aantal keren uit te voeren. Het wordt vaak gebruikt om door een lijst of een reeks getallen te itereren.

De syntax van een for-loop is als volgt:

for variable in sequence:
  statement(s)

De variabele is een tijdelijke variabele die wordt gebruikt om elk element in de sequence te doorlopen. De sequence kan elke iterable zijn, zoals een lijst, een tuple of een reeks getallen. De instructies binnen de for-loop worden uitgevoerd voor elk element in de sequence.

Laten we een voorbeeld bekijken waarbij we de som van een lijst met getallen berekenen:

numbers = [3, 5, 8, 13, 21]
total = 0

for num in numbers:
  total += num

print("De som van de getallen is:", total)

In dit voorbeeld, doorlopen we een lijst met getallen en tellen we ze op in de variabele “total”. Vervolgens wordt de totale som afgedrukt met behulp van de print() functie.

While-loops

Een while-loop is een controlestructuur die wordt gebruikt om een bepaalde set instructies uit te voeren zolang een bepaalde voorwaarde waar is. Het wordt vaak gebruikt wanneer het aantal iteraties niet van tevoren bekend is.

De syntax van een while-loop is als volgt:

while condition:
  statement(s)

Laten we een voorbeeld bekijken waarbij we de gebruiker vragen om een getal tussen 1 en 10 in te voeren:

guess = 0

while guess != 5:
  guess = int(input("Raad het getal tussen 1 en 10: "))

print("Goed geraden!")

In dit voorbeeld, blijven we de gebruiker vragen om een getal te raden totdat ze het juiste antwoord geven (het getal 5). Wanneer de gebruiker het juiste antwoord raadt, wordt de boodschap “Goed geraden!” afgedrukt.

If-statements, for-loops, en while-loops samen

Hieronder vind je voorbeeldcode in Python met een for-loop, while-loop en if-statement en een uitleg van wat de code doet.

# Voorbeeldcode met for-loop, while-loop en if-statement

# Maak een lijst met getallen van 1 tot en met 10
nummers = list(range(1, 11))

# Loop door de lijst met een for-loop en print de getallen die even zijn
print("Even getallen:")
for num in nummers:
  if num % 2 == 0:
    print(num)

# Loop door de lijst met een while-loop en tel de oneven getallen op
totaal = 0
i = 0
while i < len(nummers):
  if nummers[i] % 2 != 0:
    totaal += nummers[i]
  i += 1
print("Totaal van oneven getallen:", totaal)

# Geef een bericht weer als het eerste getal in de lijst een 1 is
if nummers[0] == 1:
  print("Het eerste getal in de lijst is 1")
else:
  print("Het eerste getal in de lijst is niet 1")

Deze code maakt een lijst van getallen van 1 tot en met 10 en gebruikt vervolgens een for-loop om alle even getallen in de lijst af te drukken. Daarna gebruikt het een while-loop om het totaal van alle oneven getallen in de lijst te berekenen. Tot slot gebruikt het een if-statement om te controleren of het eerste getal in de lijst een 1 is en een bijbehorend bericht af te drukken.

De for-loop gebruikt de variabele num om door elke waarde in de lijst nummers te lopen. De if-statement controleert of num even is door het te delen door 2 en te kijken of er een rest is. Als er geen rest is, is het getal even en wordt het afgedrukt.

De while-loop gebruikt een teller i om door de lijst nummers te lopen. Het totaal wordt bijgehouden in de variabele totaal, die wordt bijgewerkt telkens wanneer er een oneven getal wordt gevonden.

De if-statement controleert of het eerste getal in de lijst nummers gelijk is aan 1. Als dat het geval is, wordt er een bericht afgedrukt dat het eerste getal 1 is. Zo niet, dan wordt er een bericht afgedrukt dat het eerste getal niet 1 is.

Ik hoop dat deze voorbeeldcode je helpt om te begrijpen hoe for-loops, while-loops en if-statements in Python werken!